Innovative cross border solutions Creative Financial Arrangements Leading privatization advisor
גורן קפיטל גרופ מספקת שירותי יעוץ למימון תאגידי לחברות גדולות בשוק ההון המקומי, ובהן; חברת החשמל של ישראל, החברה לישראל, קבוצת בתי זיקוק נפט, כלל תעשיות, נתיבי הגז הטבעי של ישראל ועוד. לגורן קפיטל ידע מקיף בתחומים של הנפקות חוב מורכבות הכוללות אמות מידה פיננסיות, סוגיות נושים, תקנות הבנקאות וניירות הערך של ישראל וניהול משא ומתן עם מוסדות פיננסיים ובעלי שליטה. בנוסף, לגורן קפיטל הבנה מעמיקה בנושאים רגולטוריים בעלי השפעה על נגישותה של חברה אל בנקים מקומיים ומשקיעים מוסדיים.

המומחיות שלנו 
 • מיזוגים ורכישות
 • ליווי וייעוץ בגיוסי חוב והנפקות 
 • מימון פרויקטים
 • ייעוץ במבנה ההון והסדרי חוב  
 • הפרטות וייעוץ לחברות ממשלתיות 

תעשיות 
 • אנרגיה ומקורות טבעיים
 • תשתיות, מים, שירותים ציבוריים ותחבורה 
 • מוסדות פיננסיים
 • טלקום ומדיה
 • חברות החזקה 
 • קבוצות פיננסיות
טלפון: 972-3-6938000+ פקס: 972-3-6914000+ מגדל המוזיאון, קומה 21, ברקוביץ' 4 תל אביב  דוא"ל: mail@goren-capital.co.il