Innovative cross border solutions Creative Financial Arrangements Leading privatization advisor
• גורן קפיטל גרופ תומכת במוסדות תרבותיים וחברתיים בישראל וארגונים שלא למטרות רווח על בסיס שנתי, כולל ארגון האופרה הישראלית ואחרים

• מר גורטלר נאמן בחבר הנאמנים של המרכז האקדמי רופין, וכן נאמן בחבר הנאמנים ובוועדת הכספים של מוזיאון תל אביב לאמנות

• גורן קפיטל גרופ תומכת בשמירה על איכות הסביבה ובפעילויות שימור של החברה להגנת הטבע בישראל. מר שמואל גורטלר התנדב לשמש כראש ועדת פיתוח המשאבים והיה חבר פעיל במועצת המנהלים של החברה להגנת הטבע עד דצמבר 2008

• אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לקדם את ההבנה, הידע והכבוד לטבע והארץ בקרב אזרחי ישראל והעולם

• אנו עושים זאת על ידי גיוס הקהילה העסקית לקחת חלק פעיל בפרויקטים השונים, וזאת בנוסף לתמיכה חברתית וכלכלית

 
טלפון: 972-3-6938000+ פקס: 972-3-6914000+ מגדל המוזיאון, קומה 21, ברקוביץ' 4 תל אביב  דוא"ל: mail@goren-capital.co.il